[1]
N. T. T. . Tú và N. T. T. . Vân, “33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của ‘Cao lỏng Sinh hóa’ trên sản phụ sau đẻ thường”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 254-263, tháng 1 2023.