[1]
N. T. Q. . Nga, Đào T. . Hiền, P. T. . Nguyên, L. T. . Hà, và N. T. . Hà, “23. Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 175-181, tháng 1 2023.