[1]
T. T. D. . Nhi và P. H. . Nhung, “4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin ”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 26-32, tháng 1 2023.