[1]
N. T. . Thảo và N. V. . Liệu, “26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 198-205, tháng 1 2023.