[1]
L. H. H. . Linh, N. N. . Minh, và T. K. . Hồng, “38. Vận động thể lực và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tháng 1 2023.