[1]
Đỗ T. Đài . Trang và N. H. . Thương, “39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 314-321, tháng 1 2023.