[1]
Đỗ H. . Kiên và N. H. . Gia, “20. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sống thêm điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến gen ALK bằng ceritinib”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 145-155, tháng 1 2023.