[1]
N. T. . Huyền, P. T. . Nguyên, V. T. . Duyên, L. T. . Phượng, N. T. H. . Anh, và Đặng T. H. . Vân, “22. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 166-174, tháng 1 2023.