[1]
M. T. . Công, N. T. D. . Thúy, và P. H. . Điệp, “Tổn thương bọng nước xuất huyết ở trẻ bị ban xuất huyết Henoch Schönlein”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 78-84, tháng 6 2021.