[1]
N. D. . Hùng và V. K. . Ngân, “Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 103-108, tháng 6 2021.