[1]
T. T. Hà, N. V. Huy, T. N. Hân, và T. V. Khánh, “6. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 40-45, tháng 1 2023.