[1]
T. A. Quỳnh, B. V. . Lâm, L. H. . Long, H. H. . Kiên, P. D. . Hiền, và L. T. . Dung, “40. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị nang trực tràng đôi: Báo cáo ca bệnh”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 336-339, tháng 1 2023.