[1]
Đặng T. Xuân, “Tác nhân ngộ độc và các mối liên quan ở bệnh nhân ngộ độc cấp có tổn thương thận”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 119-126, tháng 6 2021.