[1]
M. T. T. . Hiền, Đỗ K. . Bảng, và N. T. . Tùng, “Một số ảnh hưởng trên chức năng thất trái ở các bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 179-187, tháng 6 2021.