[1]
Đoàn Q. . Hưng, “Thực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 211-219, tháng 6 2021.