[1]
T. T. Tuyết, V. N. Hiếu, và T. M. Châu, “25. Mức độ nhạy cảm kháng sinh và mối liên quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023”, TCNCYH, vol 170, số p.h 9, tr 228-238, tháng 10 2023.