[1]
Đỗ M. Linh, B. N. Lan, và N. T. T. Hồng, “28. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, TCNCYH, vol 170, số p.h 9, tr 254-260, tháng 10 2023.