[1]
N. D. . Hùng, N. D. . Huề, L. T. . Dũng, và N. N. . Quang, “U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn”, TCNCYH, vol 142, số p.h 6, tr 152-157, tháng 6 2021.