[1]
P. T. . Quân, L. T. T. . Xuân, N. T. . Thảo, P. T. M. . Hương, T. T. K. . Nhung, và L. T. T. Hà, “Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 322-328, tháng 8 2021.