[1]
P. T. M. . Hương, “Kiến thức bệnh bụi phổi silic của người lao động và một số yếu tố liên quan tại hai Công ty ở Đồng Nai năm 2020”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 329-340, tháng 8 2021.