[1]
K. V. . Duy, L. Q. . Chung, và K. T. B. . Phượng, “Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than ở người lao động tại một Công ty khai thác than hầm lò, năm 2020 ”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 350-360, tháng 8 2021.