[1]
K. V. . Duy, N. T. . Quỳnh, N. T. . Thảo, và P. M. . Hương, “Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 425-432, tháng 8 2021.