[1]
L. H. . Quang, L. T. . Hương, N. T. T. . Liễu, D. T. T. . Hiền, và N. T. . Ninh, “Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 370-377, tháng 8 2021.