[1]
L. T. K. . Chung, B. T. M. . Hạnh, Đào X. . Đạt, T. T. . Linh, và N. Đăng . Vững, “Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 155-165, tháng 8 2021.