[1]
C. V. . Thăng, L. T. . Hoàn, và L. V. T. . Hương, “Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018”, TCNCYH, vol 144, số p.h 8, tr 387-393, tháng 8 2021.