[1]
N. T. B. . An và N. T. K. . Ngân, “Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh”, TCNCYH, vol 151, số p.h 3, tr 179-187, tháng 3 2022.