[1]
T. Q. . Anh, L. V. . Hiệp, và N. T. . Hà, “Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa”, TCNCYH, vol 151, số p.h 3, tr 200-208, tháng 3 2022.