[1]
V. N. . Tú, N. D. . Thắng, N. A. . Huy, N. D. . Gia, L. V. . Tú, và L. A. . Minh, “Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch”, TCNCYH, vol 151, số p.h 3, tr 115-121, tháng 3 2022.