[1]
H. T. . Hậu, N. V. . Trung, và L. T. . Hội, “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019”, TCNCYH, vol 151, số p.h 3, tr 122-128, tháng 3 2022.