[1]
B. T. N. . Quỳnh, N. H. . Bằng, H. T. . Thu, N. V. . Thảnh, và D. Q. . Chính, “Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia”, TCNCYH, vol 151, số p.h 3, tr 9-17, tháng 3 2022.