[1]
N. T. . Nữ, P. L. A. . Tuấn, T. V. . Khánh, và T. H. . Thịnh, “Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson”, TCNCYH, vol 151, số p.h 3, tr 18-25, tháng 3 2022.