[1]
L. T. T. . Nguyện, T. N. . Đăng, N. T. Viên, và B. T. T. . Hà, “23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố liên quan”, TCNCYH, vol 155, số p.h 7, tr 177-186, tháng 6 2022.