[1]
T. H. . Thịnh, N. T. . Thảo, và T. V. . Khánh, “2. Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt enzyme Glucose-6-phosphatase dehydrogenase”, TCNCYH, vol 155, số p.h 7, tr 8-13, tháng 6 2022.