[1]
P. H. Đức, Đỗ T. . Giang, N. K. Sơn, Đoàn T. Giang, và L. M. Tuấn, “5. Biểu hiện tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân nhiễm covid-19 giai đoạn sớm theo nhóm tuổi”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 35-42, tháng 8 2022.