[1]
V. T. . Hinh và N. V. . Liệu, “6. Rối loạn thần kinh tự chủ ở bệnh nhân parkinson dựa theo thang điểm Scopa - aut”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 43-50, tháng 8 2022.