[1]
N. V. Anh, L. H. Phương, và N. T. Q. . Lan, “9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 67-73, tháng 8 2022.