[1]
N. H. An, V. Đăng Lưu, và M. D. Tôn, “11. So sánh kết quả của ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 84-93, tháng 8 2022.