[1]
N. T. . Hằng, N. D. . Hùng, và N. D. Huề, “12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 94-101, tháng 8 2022.