Thiết, N. B., N. V. Tiến, và V. V. Du. “16. Kết Quả Trong phẫu thuật của phương pháp Nong vòi tử Cung Qua nội Soi Trên bệnh nhân Vô Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 130-9, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.1015.