Tuấn, N. V. ., T. T. T. . Hà, và N. H. . Yến. “12. Đặc điểm Stress Và chiến lược đối Phó ở Thanh thiếu Niên rối loạn Lo âu Lan Toả”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 77-86, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1103.