Anh, P. T. V., V. V. Hang, N. T. M. . Nguyet, P. T. Thu, T. T. Thuy, T. V. . Dung, và D. T. T. Hang. “10. Subchronic Toxicity Assessments of Silymax Complex Capsules in Wistar Rats”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 161, số p.h 12E11, Tháng Chạp 2022, tr 78-86, doi:10.52852/tcncyh.v161i12E11.1108.