Tuyet, P. A. ., N. T. T. . Huyen, P. N. . Long, P. T. N. . Bich, và T. K. . Toan. “7. ADL/IADL Limitations and Related Factors in Older Adults in 3 Northern Provinces Vietnam”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 166, số p.h 5E12, Tháng Năm 2023, tr 50-60, doi:10.52852/tcncyh.v166i5E12.1130.