Linh, L. H. H. ., N. N. . Minh, và T. K. . Hồng. “38. Vận động thể lực Và các yếu tố Liên Quan ở học Sinh Trung học Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1175.