Hiếu, P. V. ., V. T. B. . Hồng, Đặng T. N. . Dung, Đoàn M. . Phương, và . N. X. Đạt. “Nghiên cứu sản xuất một số chủng Vi khuẩn dạng đông Khô Trong kiểm Tra chất lượng xét nghiệm Vi Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 1-7, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.123.