Phương, V. H. ., và N. T. . Vân. “Đánh Giá sự Thay đổi một số chỉ số tuần hoàn, Hô hấp, Cơ học phổi của phương thức hỗ trợ áp lực (psv) so với phương thức hỗ trợ đồng Thì cách quãng (simv) ở bệnh nhân bỏ thở máy Sau mổ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 32-39, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.128.