Duy, P., Đỗ Thị Thanh Toàn, và K. Đình Hùng. “2. Kết Quả phẫu thuật U màng não góc cầu - tiểu não bằng đường mổ Sau Xoang xích Ma”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 162, số p.h 1, Tháng Giêng 2023, tr 10-18, doi:10.52852/tcncyh.v162i1.1314.