Hoa, N. T. ., và N. M. Ha. “24. Unfertilized Oocytes After Intracytoplasmic Sperm Injection and women’s Age”. 2022. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 161, số p.h 12E11, Tháng Ba 2023, tr 209-18, doi:10.52852/tcncyh.v161i12E11.1324.