Hùng, N. D. ., và N. P. Lan. “Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ bất thường dây thần Kinh VIII ở bệnh nhân Nghe kém tiếp nhận bẩm Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 69-77, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.134.