Công, M. T. ., N. T. D. . Thúy, và P. H. . Điệp. “Tổn thương bọng nước xuất huyết ở Trẻ bị Ban xuất huyết Henoch Schönlein”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 78-84, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.135.