Hà, T. T., N. V. Huy, T. N. Hân, và T. V. Khánh. “6. Nghiên cứu mối Liên Quan giữa kiểu Gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm Sinh Nguyên phát”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 40-45, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1392.